Stanovy

Stanovy spolku Mladí Nacionalisté

I.
Základní ustanovení 

Název spolku: Mladí nacionalisté, z.s.

Zkratka spolku: MN

Sídlo spolku: Čajkovského 2514/16
                      Ústí nad Labem
                      400 01

  

II.
Účel spolku

Účelem spolku Mladí nacionalisté (MN) je podílení se na rozvoji mládeže České republiky po fyzické i psychické stránce. Naším cílem bude organizace sportovních, kulturních, solidárních, ekologických a společenských událostí, které povedou ke sdružování mládeže namísto moderního individualismu. Dále se spolek zaměří na probuzení vlasteneckého a sociálního cítění mladých občanů České republiky.

  

III.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

                                1. Předseda spolku
                                2. Předsednictvo spolku
                                3. Celostátní sjezd
                                4. Místní organizace

1. Předseda spolku – statutární orgán spolku. Jedná za spolek s orgány státní správy.

2. Předsednictvo spolku – skládá se z místopředsedy a tajemníka. V závislosti na růstu členské základny může být počet členů předsednictva rozšířen na 6. Dalším členům předsednictva je určena konkrétní role podle momentální situace a potřeby. Předsednictvo určuje chod spolku v závislosti na rozhodnutí Celostátního sjezdu. Dále pořádá akce celostátního a mezinárodního významu.

          a) Místopředseda – spravuje finance spolku, dohlíží na činnost spolku
          b) Tajemník – dohlíží na činnost spolku

3. Celostátní sjezd (CS) - nejvyšší orgán spolku.
          a) CS svolává předsednictvo spolku a to nejméně jednou za dva roky.
          b) CS se skládá ze zástupců místních organizací, předsednictva spolku a ostatních
          členů spolku.
          c) CS volí předsednictvo spolku.
          d) CS má právo měnit organizační strukturu spolku, stanovy, sídlo a cíle.
          e) CS má právo volit a odvolat statutární orgán – předsedu spolku
          
f) Při volbách na CS platí vždy rozhodnutí většiny.

4. Místní organizace (MO) – základní organizační jednotka spolku.
          a) MO je tvořena v rámci obcí.
          b) MO může vzniknout za podmínek:
                    b1) Tři členové spolku z jedné obce se dohodnou na vzniku MO a určí
                    předsedu MO.
                    b2) Zvolené předsednictvo MO zašle písemnou žádost o založení MO, kterou
                    může schválit pouze člen předsednictva spolku – předseda, tajemník nebo
                    pokladník.
          c) MO nemá právní subjektivitu.
          d) MO má právo pořádat akce v rámci programu spolku.
          e) Jestliže MO klesne počtem pod 3 členy, bude automaticky rozpuštěna.

 

IV.
Členství

1. Členem spolku může být osoba starší 15 let a to po uplynutí zkušební lhůty, která trvá 3 měsíce.

2. Člen má právo:
          a) Volit funkcionáře a být volen do funkcí.
          b) Podílet se na organizaci akcí a pořádat akce shodné s cíli organizace.
          c) Volit delegáty a být volen jako delegát CS.
          d) Navrhovat změny v činnosti organizace.
          e) Člen je povinnen dodržovat stanovy, účatnit se akcí spolku, platit příspěvky
          schválené CS a pracovat na dobrém jméně spolku.
          f) V případě porušení předchozího bodu může být člen předsednictvem spolku
          vyloučen.
          g) Proti vyloučení má člen právo na odvolání. Odvolat se může k předsednictvu spolku,
          které uspořádá se členem jednání, kde se rozhodne zda člen setrvá, či bude vyloučen.

V.
Zásady hospodaření

1. Majetek spolku je tvořen z členských příspěvků a darů.

2. Případný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.

3. Finanční prostředky budou shromážděny na spolkovém účtu. O využití rozhoduje předsednictvo, které má povinnost nakládat s financemi jen a pouze v rámci rozvoje spolku.

4. Hospodaření spolku podléhá rozhodnutí CS, kde bude podána zpráva o hospodaření.

5. V případě rozpuštění spolku se zbývající majetek a finance předají spolku s nejbližším zaměřením.

 

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí v roce 2018

2. Návrhem na zápis do veřejného rejstříku byl pověřen předseda spolku jakožto statutární orgán spolku.

3. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se stane neúčinné (např. Z důvodu změny zákonné úpravy), zůstávají ostatní ustanovení účinnými a předsednictvo spolku navrhne schůzi členů změnu stanov.